Beleidsplan - NOVAMweb

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleidsplan

NOVAM - CONTACT
NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR ACCORDEON EN MONDHARMONICA

BELEIDSPLAN

Doelstellingen van de vereniging
De doelstellingen waaraan de voorgestelde beleidsvoornemens een bijdrage moeten leveren, zoals ook in de statuten beschreven, zijn:
- waardering aan te kweken voor de muziekbeoefening in het algemeen, en die van accordeon- en mondharmonicamuziek in het bijzonder,
-de gunstige ontwikkeling hiervan te stimuleren en de groei en bloei van de aangesloten verenigingen, verenigings- en individuele leden te bevorderen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn
- Zij kan, indien nodig of gewenst, haar belangensfeer uitbreiden met andere instrumenten.
-Zij is op het gebied van accordeon en mondharmonica de overkoepelende landelijke organisatie.
De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
a het propageren van kwalitatief verantwoorde instructies op de terreinen van de in hiervoor
genoemde instrumenten;
b. het geven en stimuleren van opleidingen, (kader)cursussen, vormingsactiviteiten enzovoorts;
c. het houden en stimuleren van examens;
d. het houden van vergaderingen, congressen, festivals, concoursen en dergelijke culturele
manifestaties;
e. het (doen) in stand houden en uitbreiden van een inhoudelijk verantwoorde muziekbibliotheek en
-fonotheek ten behoeve van haar leden;
f. het (doen) uitgeven van een periodiek orgaan;
g. het verkrijgen van subsidies, legaten, erfstellingen en schenkingen;
h. het bevorderen van de grootst mogelijke samenwerking met en tussen organisaties in en buiten Nederland;
i. het (doen) in standhouden van een of meerdere orkesten, waarin accordeon of mondharmonica in belangrijke mate vertegenwoordigd zijn;
j. het aanwenden van andere wettige middelen, die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.
Speerpunten
Algemene criteria
• Aanpassingen in het statuten Huishoudelijk Reglement doorvoeren
• Contacten onderhouden met instellingen en doelgroepen.
• Speciale aandacht voor – en ledenwerving onder – jeugd en ouderen.
• Intensiveren activiteiten voor mondharmonica
• Handhaven van succesvolle activiteiten zoals concoursen/ festivals
• Professionals en NOVAM moeten samenwerken om steeds aan de weg te blijven timmeren voor het accordeon en mondharmonica.
• Symposium voor besturen van verenigingen met als vraagstuk hoe wij de jeugd kunnen interesseren voor accordeon en mondharmonica.
• Open podia lichte muziek voor senioren en junioren
• In stand houden van digitale nieuwsbrief en onderzoeken of er meerdere mogelijkheden zijn dit medium optimaal te benutten.
• In stand houden van de website
• In stand houden en propageren van het Documentatiecentrum en de fonotheek. Nieuwe
aanschaffingen zijn, behoudens een eventueel noodzakelijke aanschaf van een enkele partituur, niet nodig.
• Beoordeling noodzakelijkheid en/of voordelen van lidmaatschap bij buitenlandse organisaties.
• Bijscholing van dirigenten, aspirant dirigenten, verenigingsbesturen/ voorzitters.
• Nauwlettend blijven beoordelen hoe de kostenverhouding is tussen bestuurskosten en activiteiten.
• Zoeken naar samenwerking met verenigingen/ sponsoren/ muziekscholen/ conservatoria/ andere professionals etc.
• Bewaken van kwaliteit bij activiteiten, administratie, inhoud en vorm media.
• Examens ondersteunen bij voldoende deelname
Nieuw bestuur NOVAM per 24 september 2016
-Tijdens de eerste ALV op 11 juni hebben de leden van de NOVAM  gekozen voor een doorstart van de organisatie met een geheel nieuw bestuur. Dat deze keus gemaakt kon worden is te danken aan het feit dat er zeven kandidaten zich hebben aangemeld om een bestuursfunctie te willen gaan vervullen.
-Op zaterdag 24 september zijn tijdens de tweede ALV de volgende personen gekozen door de leden Evert van Amsterdam – voorzitter , Marieke de Vries – secretaris, Stefan Rasch – penningmeester, Robert Baas – redacteur, Hans v.d. Maas –Otine van Erp – Petra van Drieënhuizen – allen Algemeen bestuursleden.
-Het nieuwe bestuur wil graag met dit  team van 7 mensen het bestuur gaan vormen en zich inzetten voor een organisatie die al bijna 90 jaar actief is.
-Voor de huidige leden en voor de nieuwe lichting accordeonisten die een toekomst willen opbouwen met dit instrument is een nieuwe werkvorm binnen de organisatie belangrijk.
- Het nieuwe bestuur wil een organisatie opbouwen met een aantal werkgroepen. In korte tijd hebben er al veel  accordeonisten uit het land hun medewerking toegezegd.
-Naast de Werkgroep Solisten en Kamermuziek concours , die vanaf 2004  het Nationaal Concours heeft georganiseerd, zullen er nog 7 werkgroepen de komende tijd aan het werk
gaan : Werkgroep Orkesten / Educatie / Nieuw Repertoire / Website en Nieuwsbrief/ Mondharmonica/Weekends en workshop / lichte muziek , Jazz en Wereldmuziek..
Op de website van de NOVAM is een presentatie te zien van onze visie op de toekomst.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu