Lid worden

Wilt u lid worden?

Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen en op de hoogte blijven van: de diverse festivals, concoursen en evenementen, concertagenda, orkestenkorting Buma, leuke filmpjes en luisterfragmenten, educatieve ontwikkelingen en goede tips, info docenten, dirigenten, verenigingen, accordeon- en mondharmonicalessen, de laatste nieuwe muziekuitgaven en -bewerkingen, instrumentontwikkelingen, weekends, play-in en workshops? 

WORD DAN LID VAN DE NOVAM!

Nog 10 voordelen van het NOVAM lidmaatschap: 

 1. Lidmaatschap en deelname evenementen van NOVAM vaak belangrijk voor verkrijgen gemeentelijke subsidie
 2. Voor leden: vermelding docenten/dirigenten op website NOVAM
 3. Er worden oorkondes en legpenningen beschikbaar gesteld voor jubilarissen
 4. Voorrang plaatsing bijzondere evenementen in nieuwsbrief
 5. Collectief voordelige instrumenten verzekering mogelijk en gemakkelijke voordelige betaling aan Buma
 6. Gebruik kunnen maken van Muziekbibliotheek met meer dan 10.000 partituren
 7. Financieel voordeel bij deelname aan masterclass, workshop, festivals en concoursen NOVAM
 8. NOVAM kan Intermediair zijn tussen orkesten en docenten die een opleiding willen starten
 9. Bijwonen informatieve bijeenkomsten van bestuurders van verenigingen, docenten en dirigenten
 10. Samenwerking met organisaties als Klank, KNMO en CIA

Vanaf 2020 gelden de onderstaande contributietarieven:

Lidmaatschap NOVAM

per individueel lid€ 19,50
per orkestlid€ 12,- (incl. € 2,50 BUMA)

Aspirant-lid

Gratis lidmaatschap voor deelnemers tot en met 16 jaar aan het Solisten- en Kamermuziekconcours.

Overige tarieven

Deelname Nationaal Concours Solisten en Kamermuziekensembles

ledenniet-leden
Solisten
tot en met 16 jaar€ 25,-€ 25,-
17 jaar en ouder€ 25,-€ 32,50
Kamermuziek
speelgroepen per speler€ 12,50€ 12,50

Deelname Landelijke Concoursen en Festivals Orkesten

lid NOVAMgeen NOVAM-lid
per orkest€ 90,-€ 145,-

Individuele leden

en meld u aan als individueel lid van de NOVAM.

Orkesten

en meld uw orkest aan als lid van de NOVAM.

De rechten worden in rekening gebracht via de contributienota van de NOVAM. Het zeer voordelige contract tussen NOVAM en BUMA geldt alleen voor het concertrepertoire van de vereniging. Voor dansmuziek en/of optredende artiesten dient afzonderlijk afgerekend te worden met de BUMA c.q. de zaalhouder.

Collectief contract met BUMA
De bij de tien regionale KNMO bonden aangesloten verenigingen kunnen de premie auteursrecht jaarlijks afdragen via de KNMO, tegen een gereduceerd tarief op basis van het door de koepelorganisatie afgesloten collectief contract.

Auteursrecht premie
De premie bedraagt per individueel lid van een vereniging, ongeacht tot welke doelgroep men behoort, € 5,89 per jaar, inclusief 21% BTW. De premie auteursrechten wordt geïnd door de KNMO en afgedragen aan BUMA.

Auteursrecht premie niet aangeslotenen
Het zgn. ‘niet aangeslotenen tarief’ (het tarief dat BUMA hanteert voor amateurmuziekverenigingen als de premie niet via de KNMO wordt geïnd) kan, afhankelijk van de sectie waarin men actief is, oplopen tot € 19 inclusief 21% BTW per individueel lid.

Contract met BUMA
Het collectieve contract met BUMA levert dus een groot financieel voordeel op voor de bij de tien regionale bonden aangesloten verenigingen. U kunt jaarlijks via de ledenopgave aangeven of u de auteursrechten voor het daaropvolgende jaar via de KNMO wilt afdragen.
U vindt hier een uittreksel van de overeenkomst. Het uittreksel bevat de artikelen die voor de blaasmuziek- en slagwerkverenigingen c.a., die de premie via de KNMO afdragen, relevant zijn.

De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het ten gehore brengen van het BUMA-repertoire in Nederland door amateur-muziekverenigingen, aangesloten bij één van de bonden van de KNMO tijdens:
• tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende repetities, muzikale wandelingen, serenades, aubades en concerten;
•concoursen, festivals en taptoes voor zover deze door of namens de KNMO (bonden) worden georganiseerd;
•tot de eigen activiteiten van muziekverenigingen behorende muziekuitvoeringen in samenwerking met andere amateurkunst- en muziekbeoefenaars, die ter zake een geldige regeling met BUMA hebben;
•optredens van majorettepelotons en twirlgroepen waarbij gebruik wordt gemaakt van mechanische muziek dan wel elektronische apparatuur;
•de repetities t.b.v. de hiervoor vermelde concerten en/of optredens.

Deze overeenkomst heeft geen betrekking op onder meer:
•muziekuitvoeringen georganiseerd door of in opdracht van derden, niet deel uitmakend van deze overeenkomst;
•alle muziekuitvoeringen waarbij gemusiceerd wordt door derden behoudens het bepaalde bij het 3e aandachtstreepje hierboven;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateurmuziekverenigingen/amateurensembles/amateurkoren etc., waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door amateursolisten, waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;
•uitvoeringen waaraan medewerking wordt verleend door beroepssolisten/beroepsblaasorkesten/beroepsensembles/beroepskoren etc. waaraan een gage of uitkoopsom wordt betaald;

Zodra de vereniging zelf een optreden/evenement organiseert en hiervoor een gage of uitkoopsom betaalt, is de vereniging zelf verantwoordelijk voor het treffen van een regeling met BUMA. Muziekverenigingen die zelf iets organiseren, kunnen hiervoor contact opnemen met de afdeling Podia van BumaStemra, tel: 023 799 79 99 of met het kantoor van de KNMO voor nadere informatie.

Indien in opdracht van derden wordt gewerkt, wordt sterk geadviseerd om in het contract laten opnemen dat eventuele betaling van auteursrecht voor rekening van de opdrachtgever komt!

Jaarlijkse opgave repertoire aan BUMA
BUMA is gerechtigd jaarlijks de “programmagegevens” bij uw vereniging op te vragen. Dit gebeurt niet meer steekproefsgewijs,  maar jaarlijks worden van alle aangesloten verenigingen de gegevens opgevraagd. Het gaat om een opgave van uitgevoerd repertoire om de geïncasseerde gelden zo goed mogelijk onder de rechthebbenden (de makers van de muziekwerken) te kunnen verdelen. Van gespeeld werk tijdens repetities hoeft u geen opgave te doen.


Contactpersoon:

Nieuwe aanmeldingen

Nieuwe aspirant leden 2021 zijn:

 • dhr. Coos de Groot
 • dhr. Wim Lever

Wij heten u van harte welkom.