Privacy policy

De NOVAM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NOVAM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NOVAM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie.

De NOVAM verwerkt persoonsgegevens van onderstaande categorieën personen:

Persoonsgegevens van contactpersonen van bij de NOVAM-bond aangesloten verenigingen en individuele leden worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst tussen de NOVAM en het Bureau voor Muziek-Auteursrechten (Buma), artikel 5 en artikel 8 lid 3;
 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie en informatieverstrekking aan de bond waarbij de vereniging is aangesloten;
 • Het verwerken van concoursresultaten en overige gegevens van concours/festival deelname van de vereniging en verstrekken van concoursbescheiden aan de vereniging;
 • Informatieverstrekking aan de vereniging, o.a. voor de verzending van de NOVAM nieuwsbrief;
 • Informatieverstrekking aan de vereniging m.b.t. het verzekeringspakket van verzekerings-partner AON via de KNMO.
 • Informatieverstrekking over weekenden, play-inn, workshops, Algemene ledenvergadering, bijeenkomsten en lezingen die passen binnen de doelstellingen van de NOVAM

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst met de bond.

Voor de bovenstaande doelstellingen vraagt de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • Verenigingsadres/individueel lid of adres contactpersoon;
 • Verenigings-e-mailadres en/of e-mailadres contactpersoon en/of penningmeester.

De NOVAM beschikt bij voorkeur over een algemeen (verenigings)adres en verenigings-emailadres(sen).

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het bondslidmaatschap en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van concours/festival/workshop/weekend/play inn deelnemers worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Inschrijving voor het concours/festival/workshop/weekend/play -in;
 • Communicatie over het concours;
 • Programma van het concours/festival (van solisten/ensembles wordt/worden de naam/namen en de verenigingsnaam vermeld).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor het concours/festival/workshop/weekend/play-in;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletters;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Leeftijd of geboortedatum (indien relevant);
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Instrument;
 • spelniveau
 • Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Zo lang dit voor het voeren van een juiste concours/festival/workshop/weekend/play inn administratie noodzakelijk is.

Persoonsgegevens van leveranciers worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • (Zakelijk) Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van o.a. juryleden worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vastleggen competenties in het kader van jurering (voor informatieverstrekking aan derden voor samenstelling juryteams);
 • Wettelijke verplichting tot de ‘Opgaaf van uitbetaalde bedragen aan een derde’ (betalingen aan personen die niet als ondernemer voor de NOVAM werken en ook niet bij de NOVAM in (fictieve) dienstbetrekking zijn);
 • Overig: overeenkomstig ‘verwerking persoonsgegevens van leveranciers’.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • indien van toepassing: juryovereenkomst;
 • wettelijke plicht

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Bankrekeningnummer;
 • BSN (uitsluitend voor de Belastingdienst);
 • Geboortedatum (uitsluitend voor de Belastingdienst).

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

 • Gedurende de tijd die het jurylid op de NOVAM-jurylijst staat en daarna voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van vrijwilligers en bestuurders worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden, bijvoorbeeld betaling van declaraties;
 • Vermelding van contactgegevens op de NOVAM-website (indien van toepassing);
 • Informatieverstrekking, o.a. voor de verzending van de NOVAMd nieuwsbrief (indien van toepassing).

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • (Bestuurs)functie bij de NOVAM

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam/voorletter(s);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) adres;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer.

 • Gedurende de tijd dat de vrijwilliger of bestuurder aan de NOVAM verbonden is en daarna voor maximaal 7 jaar.

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode:

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de NOVAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het formulier Inschrijven nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling vraagt de NOVAM de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de NOVAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

U kunt zich via een link in de Nieuwsbrief afmelden.

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het ERP-programma;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven;
 • Het verzorgen van de financiële administratie;
 • Het verzorgen van drukwerk.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

De NOVAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens de NOVAM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

De NOVAM behoudt zich het recht voor om deze privacy policy aan te passen. Als we dat doen, zetten we die veranderingen op onze website, zodat u altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. De meest actuele versie van onze privacy policy kunt u steeds terugvinden op www.novam.net

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op:

Contactgegevens

NOVAM (Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica)

NOVAM (Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica)