Huishoudelijk Reglement

Onderstaand vindt u het Huishoudelijk Reglement onderverdeeld naar onderwerp. Klik op een onderwerpregel om de artikelen te lezen.

Klik op onderstaande link als u de volledige tekst wilt downloaden.


Onderwerpen

Artikel 1

De vereniging “Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica”, afgekort NOVAM, wordt in de navolgende artikelen aangeduid als “de organisatie”. Zij is ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nr. V40531857. Tenzij anders wordt bepaald, wordt in dit reglement verstaan onder:

 1. Statuten: de statuten van de organisatie;
 2. Lid: een vereniging, verenigingslid, individueel lid of lid van verdienste, aangesloten bij de organisatie; bestuursleden zijn eveneens leden van de organisatie;
 3. Vereniging: een volgens de statuten bij de organisatie aangesloten vereniging;
 4. Algemene ledenvergadering: de conform dit reglement ter vergadering bijeengeroepen leden;
 5. Algemeen bestuur: het Dagelijks Bestuur tezamen met afgevaardigden uit de afdelingsbesturen alsmede uit nader door de algemene vergadering aangewezen personen met een specifieke taak;
 6. Dagelijks Bestuur: het conform dit reglement gekozen bestuur, dat landelijk coördinerend optreedt en belast is met de dagelijkse gang van zaken der organisatie;
 7. Afdelingsbestuur: de conform dit reglement gekozen afdelingsbesturen;
 8. Afdeling: een geografisch deel der organisatie, waarvan de grenzen worden vastgesteld door het algemeen bestuur.
 9. Beroepsmusicus: een persoon, van wie het wezenlijke bestanddeel van zijn inkomen bestaat uit lesgeven en/of praktisch musiceren op instrumenten, die onder het ressort van de organisatie vallen.
 10. Regio Consulent: een persoon die fungeert als contactpersoon in een door het Dagelijks Bestuur aangegeven regio en initiatieven kan ontplooien betreffende het organiseren van activiteiten. De consulent wordt aangesteld door, en functioneert onder, het directe bestuur van het Dagelijks Bestuur.
 11. Landelijk Consulent: een persoon die fungeert als contactpersoon binnen een door het Dagelijks Bestuur aangegeven doelgroep en initiatieven kan ontplooien betreffende het organiseren van activiteiten en het bevorderen van de NOVAM doelstellingen voor de aangegeven doelgroep. De consulent wordt aangesteld door, en functioneert onder het directe bestuur van het Dagelijks Bestuur. De consulent kan deel uit maken van het Algemeen Bestuur .
 12. NOVAM Coördinator examens: een persoon die de NOVAM examens organiseert en begeleidt. Het Dagelijks Bestuur kan voorwaarden stellen ter zake van het al of niet houden van een examen in enig jaar. Doorgang van een examen zal mede afhangen van het aantal inschrijvingen in dat jaar. De coördinator wordt aangesteld door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 2

Wanneer een vereniging zich bij de organisatie wenst aan te sluiten, geeft zij hiervan schriftelijk kennis aan het secretariaat van de organisatie.

De vereniging moet dan de inlichtingenstaat, volgens een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen model, invullen en naar het secretariaat van de organisatie opsturen. Statuten en/of huishoudelijke reglement van de vereniging mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de statuten n reglementen van de organisatie;

Artikel 3

Op de website van de organisatie moet de aanmelding tot toetreding worden bekend gemaakt en, voor zover het een vereniging betreft, met opgave van bestuursleden, dirigent(en) en het aantal spelende en niet-spelende leden.

Artikel 4

Eventuele bezwaren tegen de aangevraagde toetreding dienen door de leden binnen één maand na bekendmaking ter kennis worden gebracht van het secretariaat van de organisatie.

Indien binnen deze termijn geen bezwaren tegen de aangevraagde toetreding zijn binnengekomen, is de aansluiting bij de organisatie van kracht geworden en wel ingaande op de dag van aanmelding.

Ingeval van gerezen verzet tegen de toetreding onderzoekt het Dagelijks Bestuur op korte termijn de ingekomen bezwaren, en besluit tot aansluiting of afwijzing.

Dit besluit moet zo spoedig mogelijk, en met redenen omkleed, aan de desbetreffende vereniging of aan het desbetreffende individuele lid schriftelijk worden meegedeeld, alsmede aan degene(n), die het bezwaar had(den) ingediend.

Artikel 5

Alle bij de organisatie aangesloten leden en besturen verbinden zich:

 • Te handelen overeenkomstig statuten, huishoudelijk reglement en andere reglementen van de organisatie;
 • Te handelen overeenkomstig de besluiten, welke door de algemene ledenvergadering worden genomen;
 • De vastgestelde contributie(s) en overige bijdragen aan de organisatie binnen de vastgestelde termijn af te dragen;
 • Akkoord te gaan met de tussen de organisatie enerzijds, en de BUMA anderzijds gesloten en/of te sluiten overeenkomst(en);
 • Akkoord te gaan met het feit dat deelname aan activiteiten georganiseerd onder auspiciën van de organisatie geschiedt op eigen risico en dat de organisatie geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt, tenzij er sprake is van aangetoonde nalatigheid door de organisatie.

Artikel 6

Indien een lid de aansluiting bij de organisatie wenst te beëindigen, dient hiervan bij aangetekend schrijven mededeling te worden gedaan bij het secretariaat van de organisatie.

Artikel 7

Een lid kan door het Dagelijks Bestuur worden geschorst, wanneer hij zich heeft schuldig gemaakt aan handelingen, indruisend tegen de doelstellingen en/of belangen van de organisatie.

De betreffende krijgt van de schorsing bericht bij aangetekend schrijven, onder opgaaf van redenen en onder vermelding van de wijze, waarop men zich binnen één maand na dagtekening van het aangetekend schrijven kan verantwoorden.

Een schorsing kan niet langer dan drie maanden duren. Binnen deze termijn dient het algemeen bestuur te beslissen, of de schorsing wordt opgeheven, of dat tot royement wordt overgegaan.

Artikel 8

 1. Een lid kan door het algemeen bestuur worden geroyeerd:
  • Wegens het overtreden van de statuten en/of reglementen van de organisatie;
  • Wegens het handelen is strijd met enig besluit van de algemene ledenvergadering, mits zodanig besluit is gebracht aan de leden of aan het desbetreffende lid in het bijzonder;
  • Wegens het handelen in strijd met de doelstellingen en/of belangen van de organisatie;
  • Wegens het niet voldoen van de financiële verplichtingen ten opzichte van de organisatie;
 1. Van het voornemen tot royement van een lid stelt het algemeen bestuur het desbetreffende lid bij aangetekend schrijven in kennis onder opgaaf van redenen en onder mededeling van de wijze, waarop het lid de gelegenheid heeft zich binnen één maand na dagtekening van het aangetekend schrijven te verantwoorden;
 2. Van het besluit tot royement van een lid, welk besluit met redenen omkleed moet zijn, stelt het algemeen bestuur het lid onverwijld bij aangetekend schrijven in kennis. Het besluit tot royement wordt bekend gemaakt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering;
 3. Royement tengevolge van het gestelde in artikel 8 lid 1d van dit reglement, kan door het algemeen bestuur, worden uitgevoerd ten opzichte van een lid, welke langer dan één jaar zijn financiële verplichtingen niet is nagekomen.
 4. Het desbetreffende lid dient daarbij minstens per aangetekend schrijven op deze verplichtingen te zijn gewezen.

Artikel 9

 1. Tegen het in artikel 8 lid 3 van dit reglement genoemde besluit kan het desbetreffende lid in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering. Deze mogelijkheid vervalt indien hij heeft nagelaten zich te verantwoorden zoals bedoeld in artikel 7, respectievelijk artikel 8 lid 2 van dit reglement. Dit beroepsschrift dient het lid binnen dertig dagen in het bezit te doen zijn van het Dagelijks Bestuur der organisatie, gerekend vanaf de dag waarop de schorsing of het royement werd aangezegd. Het Dagelijks Bestuur der organisatie is verplicht het beroep als een der agendapunten te vermelden voor de eerstkomende algemene ledenvergadering. Het desbetreffende lid is gerechtigd zich op deze vergadering door een vertegenwoordiger te doen verdedigen.
 2. Gedurende de termijn van beroep is het desbetreffende lid gebonden zich te houden aan de statuten en reglementen van de organisatie.
 3. Van de beslissing op een beroepsschrift, behandeld op de algemene ledenvergadering, welke beslissing met redenen omkleed moet zijn, wordt het desbetreffende lid onverwijld bij aangetekend schrijven in kennis gesteld.
 4. Indien de beslissing van de algemene ledenvergadering de vernietiging van het besluit tot royement inhoudt, herleven alle rechten en plichten van het lid met terugwerkende kracht vanaf het tijdstip van het besluit tot royement, eventueel schorsing.

Artikel 10

Een lid, dat op grond van het bepaalde in artikel 8, lid 1d van dit reglement is geroyeerd, kan zich niet eerder aanmelden voor een hernieuwde aansluiting tot de organisatie dan na de gehele achterstallige schuld te hebben voldaan, waarbij de bepalingen van artikel 3 en volgende van dit reglement op hem van toepassing zijn.

Artikel 11

 1. Als boekjaar wordt het kalenderjaar aangemerkt.
 2. De vereniging valt niet onder de wet op de omzetbelasting. Over vergoedingen wordt derhalve geen opslag met een BTW percentage toegepast.

Artikel 12

Als contributie(s) en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het algemeen bestuur.

De bijdragen van verenigingen worden berekend en vastgesteld aan de hand van de inlichtingenstaten, welke naar de toestand van 1 januari moeten worden opgemaakt en ingezonden naar het secretariaat van de organisatie, en wel uiterlijk op 15 februari daaraanvolgend.

Artikel 13

Indien men voor het lidmaatschap der organisatie bedankt, kan nimmer op enige terugbetaling van gestorte gelden of enig aandeel in de bezittingen der organisatie aanspraak worden gemaakt.

Artikel 14

Het Dagelijks Bestuur der organisatie kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot contributiebetaling verlenen. Bij voorkeur zal het Dagelijks Bestuur der organisatie dit doen in overleg met het afdelingsbestuur of de consulent, waaronder het desbetreffende lid ressorteert.

Artikel 15

Een in de loop van het kalenderjaar toegetreden vereniging of individueel lid is de volle contributie verschuldigd, indien de toetreding plaats vindt in de eerste helft van het jaar (voor 1 juli).

Bij aansluiting in de tweede helft van het jaar is de halve contributie voor het lopende kalenderjaar verschuldigd.

Artikel 16

Een door de organisatie aan leden gezonden rekening dient binnen dertig dagen na dagtekening te worden voldaan. Nadien heeft het Dagelijks Bestuur het recht de betreffende(n) in gebreke te stellen en eventuele incassokosten en dergelijke op hem (hen) te verhalen, en verder te handelen overeenkomstig de richtlijnen van dit reglement.

Artikel 17

Het gehele algemene bestuur is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de organisatie, en conformeert zich aan het door de algemene ledenvergadering vastgestelde beleid.

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd nauwkeurig omschreven taken over te dragen aan een administrateur.

Artikel 18

 1. Tot de taak van het Dagelijks Bestuur behoren o.a.:
  • Het besturen van de organisatie in de meest uitgebreide zin van het woord, daaronder begrepen het verrichten en/of stimuleren van alles wat mogelijk is om de belangen van de leden te dienen en te bevorderen;
  • Het uitvoeren en/of doen uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering en/of het algemeen bestuur;
  • Het handhaven van de statuten en reglementen der organisatie;
  • Het (doen) regelen van de officiële evenementen;
  • Het uitvoeren van alle taken, die door statuten, reglementen en besluiten van de algemene ledenvergadering aan het Dagelijks Bestuur zijn opgedragen.
 1. Tot de taak van het algemeen bestuur behoren o.a.:
  • Het leggen en instandhouden van goede contacten tussen het Dagelijks Bestuur en de afdelingen;
  • Het uitvoeren van alle taken, welke door statuten, reglementen en besluiten der algemene ledenvergadering zijn opgedragen aan het algemeen bestuur;
  • Het controleren van de beleidsuitvoering door het Dagelijks Bestuur;
  • Het beschouwen van wensen, verlangens en opdrachten, die de afzonderlijke algemene bestuursleden meekrijgen uit hun afdelingen.
 1. Tot de taak van een afdelingsbestuur behoren o.a.:
  • Het leggen en instandhouden van goede contacten tussen de verenigingen en individuele leden uit de desbetreffende afdeling onderling, en met het algemeen bestuur en Dagelijks Bestuur.
  • Het uitvoeren van alle taken, welke aan een afdelingsbestuur worden gegeven ten aanzien van het desbetreffende afdelingsbelang, binnen het door het algemeen bestuur bepaalde kader;
  • Het doorgeven van wensen, verlangens en opdrachten aan de afgevaardigde(n) van de desbetreffende afdeling in het algemeen bestuur, indien deze wensen e.d. het afdelingsbelang betreffen of van mogelijk organisatiebelang zijn.
 1. Tot de taak van de coördinator behoort:
  Het onderhouden van de contacten in de regio die hem is toegewezen. Het stimuleren en organiseren van activiteiten in overleg met het Dagelijks Bestuur. De NOVAM te representeren hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het Dagelijks Bestuur. De coördinator onderhoudt contacten met het Dagelijks Bestuur en informeert het Dagelijks Bestuur over de lopende en/of te plannen zaken.

Artikel 19

Tengevolge van de zetelverdeling van het algemeen bestuur en de grootte hiervan, zullen er tussen algemeen bestuur en de afdelingsbesturen bepaalde onlosmakende banden bestaan:

 • a. De afgevaardigde (n) van een afdeling in het algemeen bestuur is (zijn) tevens bestuurslid (leden) van het desbetreffende afdelingsbestuur;
 • b. Een afdelingsbestuur kan uit tenminste drie en ten hoogste zes personen bestaan;
 • c. In een afdelingsbestuur kunnen de functies penningmeester en secretaris worden gecombineerd.

Artikel 20

 1. Kandidaten voor het Dagelijks Bestuur kunnen worden voorgesteld door:
  • Het Dagelijks Bestuur zelf;
  • Tenminste twee verenigingen of vijf individuele leden;
  • Door de algemene ledenvergadering.
   De kandidaatstelling dient vooraf bekend te zijn gemaakt middels vermelding op de agenda van de algemene ledenvergadering. In alle gevallen moet de kandidaat zich vooraf schriftelijk bereid hebben verklaard bij de (her)verkiezing de bestuursfunctie te aanvaarden.
 1. Kandidaten voor het algemeen bestuur kunnen worden voorgesteld door:
  • Het Dagelijks Bestuur;
  • Het algemeen bestuur;
  • Het afdelingsbestuur.
   De kandidaatstelling dient vooraf bekend te zijn gemaakt middels vermelding op de agenda van de algemene ledenvergadering. In alle gevallen moet de kandidaat zich vooraf schriftelijk bereid hebben verklaard bij de (her)verkiezingen de bestuursfunctie te aanvaarden.
 1. Kandidaten voor een afdelingsbestuur kunnen worden voorgesteld door:
  • Een vereniging uit de desbetreffende afdeling;
  • Een individueel lid uit de desbetreffende afdeling;
  • Door het desbetreffende afdelingsbestuur.
   De kandidaatstelling dient vooraf bekend te zijn gemaakt middels vermelding op de agenda van de algemene ledenvergadering. In alle gevallen moet de kandidaat zich vooraf schriftelijk bereid hebben verklaard bij de (her)verkiezing de bestuursfunctie te aanvaarden.

Artikel 21

Het Dagelijks Bestuur beslist in aangelegenheden van huishoudelijke en organisatorische aard.

Het Dagelijks Bestuur legt van haar besluiten verantwoording af aan het algemeen bestuur; het algemeen bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Het Dagelijks Bestuur brengt van haar vergadering verslag uit aan het algemeen bestuur.

Artikel 22

De eerste voorzitter is belast met de directe leiding van de organisatie. Hij leidt de vergaderingen en ondertekent samen met de notulerende secretaris de notulen, nadat deze akkoord zijn bevonden. Hij zorgt dat de eer en de goede naam van de organisatie boven alles verheven blijven, dat de statuten en overige reglementen stipt worden nageleefd, en dat alle bestuurs- en vergaderbesluiten worden uitgevoerd en nagekomen. De voorzitter is verplicht van al zijn activiteiten betreffende de organisatie tevoren overleg te plegen met het Dagelijks Bestuur, tenzij er sprake is van urgentie. In een dergelijk geval zal hij handelen naar bevind van zaken, en dient hij achteraf verantwoording af te leggen aan het Dagelijks Bestuur.

Artikel 23

De eerste secretaris is belast met het voeren van de correspondentie, het verzorgen van het archief en het ledenregister. Hij brengt vóór of op de jaarlijkse algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit over het afgelopen jaar. Tot de taak van de tweede secretaris behoort het bijhouden van de notulen van de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen. Secretariaatswerkzaamheden worden in onderling overleg geregeld.

Artikel 24

De eerste penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de organisatie, en in het bijzonder met de tijdige inning van de contributie-, BUMA- en abonnementsgelden, het aanvragen van subsidies, en de vereffening van de declaraties. Hij doet de uitgaven in overleg met het Dagelijks Bestuur en draagt zorg voor een overzichtelijke boekhouding. Vóór of op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij schriftelijk een financieel verslag uit en dient een schriftelijke begroting in voor het komende jaar.

Artikel 25

De redacteur is belast met de verzorging van nieuwsbrieven, het verenigingsorgaan Samenspel en de website. Hij onderhoudt de contacten met de drukkerij, verspreider, adverteerders en inzenders van publicaties. Als redacteur is hij verantwoordelijk voor de opmaak, lay-out en indeling van de publicaties. Zijn verantwoordelijkheden zijn neergelegd in een redactiestatuut.

Artikel 26

De tweede voorzitter, tweede penningmeester, tweede secretaris of te tweede redacteur vervangen bij ontstentenis hun respectievelijke eerste functionaris. De overige bestuursleden dienen een taak te aanvaarden, die zij naar behoren dienen te vervullen.

Artikel 27

 1. Het Dagelijks Bestuur vergadert tenminste vijf maal per jaar. Het Dagelijks Bestuur vergadert bovendien:
  • Wanneer de voorzitter dit nodig vindt;
  • Wanneer tenminste twee leden van het Dagelijks Bestuur hiertoe de wens bij het secretariaat kenbaar maken met opgaaf van redenen;
  • Per tevoren vastgesteld vergaderschema.
 • Een combinatie van de voorgaande punten is mogelijk. Agenda’s voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur worden door de eerste secretaris in overleg met de leden van het Dagelijks Bestuur samengesteld. Convocaties voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur zullen tenminste tien dagen tevoren aan de leden van het Dagelijks Bestuur worden toegezonden; alleen in spoedeisende gevallen mag hiervan worden afgeweken. De leden van het Dagelijks Bestuur brengen één persoonlijke stem uit. Alle besluiten worden genomen met absolute meerderheid.
 1. Het algemeen bestuur vergadert:
  • Wanner het Dagelijks Bestuur dit nodig acht;
  • Wanneer tenminste vijf leden van het algemeen bestuur de noodzaak aanwezig achten;
  • Per tevoren vastgesteld vergaderschema.
 • Een combinatie van de voorgaande punten is mogelijk. Agenda’s voor de vergadering van het algemeen bestuur worden door de eerste secretaris in overleg met de leden van het algemeen bestuur samengesteld. Op deze agenda kunnen ook punten worden ingebracht door leden, indien deze punten noodzakelijk worden geacht door het Dagelijks Bestuur. Convocaties voor vergaderingen van het algemeen bestuur zullen tenminste eenentwintig dagen tevoren aan de leden van het algemeen bestuur worden toegezonden; alleen in spoedeisende gevallen mag hiervan worden afgeweken. Vergaderingen van het algemeen bestuur kunnen slechts in bijzondere gevallen worden uitgesteld, of indien het Dagelijks Bestuur dit wenselijk acht, dit onder opgaaf van redenen. De leden van het algemeen bestuur brengen één persoonlijke stem uit. Bij ziekte of andere ontstentenis van alle afdelings-afgevaardigden, mag het desbetreffende afdelingsbestuur of de desbetreffende afdeling ten hoogste één waarnemer sturen, welke echter géén stemrecht heeft.
 • De leden van het algemeen bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan de voorzitter hun geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld.
 • De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het bestuurslidmaatschap, noch door beëindiging van de band met de organisatie.
 1. Een afdelingsbestuur vergadert indien:
  • Het afdelingsbestuur dit nodig acht;
  • Tenminste éénvijfde der afdelingsleden dit nodig acht;
 • Agenda’s voor een vergadering van het afdelingsbestuur worden door de afdelingssecretaris samengesteld in overleg met alle belanghebbenden; de 1e secretaris ontvangt van alle agenda’s een afschrift.
 • Convocaties voor vergaderingen van het afdelingsbestuur worden eveneens door de afdelingssecretaris geregeld en tenminste eenentwintig dagen tevoren aan alle betrokkenen verstuurd; alleen in spoedeisende gevallen mag hiervan worden afgeweken. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen leden van het Dagelijks Bestuur worden uitgenodigd een vergadering van het afdelingsbestuur bij te wonen.
 • Op een vergadering van een afdelingsbestuur kunnen géén besluiten worden genomen welke behoren tot de competentie van algemeen en/of Dagelijks Bestuur.
 • Ten aanzien van adviezen en/of verlangens, die via de afdelingsafgevaardigde(n) kunnen worden ingebracht op een vergadering van het algemeen en/of Dagelijks Bestuur kunnen stemmingen worden gehouden.
 • Voor stemrecht en besluitvorming wordt verwezen naar artikel 33. Ter vergadering van een afdelingsbestuur uitgenodigde verenigingsbesturen en leden van het Dagelijks Bestuur bezitten geen stemrecht. De notulen van afdelingsvergaderingen dienen binnen een maand na dato te worden verstrekt aan het Dagelijks Bestuur.
 1. b. Een afdeling vergadert indien:
  1. Het afdelingsbestuur dit nodig acht:
  2. Tenminste een vijfde der afdelingsleden dit nodig acht.
 • Voor stemrecht en besluitvorming wordt verwezen naar artikel 33. Leden van het Dagelijks Bestuur welke woonachtig zijn in een afdeling, hebben op een afdelingsvergadering geen stemrecht.

Artikel 28

Agenda’s voor de algemene ledenvergadering worden door het algemeen bestuur opgesteld.

De datum van de algemene ledenvergadering dient tenminste 14 dagen tevoren te worden bekend gemaakt. Leden, die een onderwerp ter behandeling op de agenda geplaatst wensen te zien, dienen dit onder uitvoerige motivering uiterlijk 21 dagen vóór de algemene ledenvergadering aan de eerste secretaris kenbaar te maken. Buiten hetgeen op de agenda is vermeld, mogen geen besluiten worden genomen.

Artikel 29

 1. Gedelegeerden van verenigingen dienen bestuursleden van hun vereniging te zijn; bestuursleden van het algemeen bestuur kunnen niet als gedelegeerde van een vereniging of namens individuele leden opreden.
 • Verenigingen worden vertegenwoordigd door één of meer bestuursleden, waarvan de gevolmachtigde gerechtigd is tot het uitbrengen van het aantal stemmen, dat gelijk is aan het aantal desbetreffende verenigingsleden, zoals dit overeenkomt met de inlichtingenstaat van deze vereniging voor dat jaar.
 • Een lid kan als gevolmachtigde optreden namens één afwezig lid. De betreffende volmacht wordt voor de aanvang van de vergadering overhandigd aan de voorzitter. Een lid van verdienste kan niet als gevolmachtigde optreden.
 • Het is niet toegestaan, dat leden zich meer dan éénmaal laten vertegenwoordigen. De leden van het algemeen bestuur kunnen op de algemene ledenvergadering één persoonlijke stem uitbrengen.
 • Individuele leden brengen één persoonlijke stem uit.
 • Leden, welke niet hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen ten opzichte van de organisatie tot en met het lopende boekjaar, wordt het stemrecht ontnomen.
 1. De voorzitter benoemt, zo nodig, een stembureau dat eventueel beslist over de geldigheid der binnengekomen stembriefjes.
 • Stembriefjes zijn volgens een door het Dagelijks Bestuur vastgesteld model.
 • Stemmingen over personen geschieden steeds schriftelijk, behalve bij enkelvoudige kandidaatstelling.
 • Alle andere stemmingen geschieden bij handopsteking, tenzij de vergadering anders mocht beslissen.
 • Alle besluiten op een algemene ledenvergadering worden genomen met een volstrekte meerderheid (het eerste getal boven de helft) van de uitgebrachte geldige stemmen, behoudens in die gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen.
 • Stemmen in blanco worden als niet uitgebracht beschouwd.
 • Bij staken van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, en is het algemeen bestuur bevoegd het voorstel op de eerstvolgende algemene ledenvergadering opnieuw aan de orde te stellen.
 • Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel geacht definitief te zijn verworpen.
 • Van onwaarde zijn stembiljetten welke:
  • Een persoon niet duidelijk aanwijzen (dit slechts in die gevallen, waarin over meerdere personen tegelijk wordt gestemd);
  • Meer namen bevatten dan het te verkiezen aantal;
  • Meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijk aanwijzing van de persoon (personen) die bedoeld is (zijn);
  • Ondertekend of op andere wijze gewaarmerkt zijn;
  • Onleesbaar zijn
 • Indien de stemming wordt gehouden voor de verkiezing van één persoon, wordt, indien bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid is verkregen, degene op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht, gekozen verklaard.
 • Wanneer de stemming wordt gehouden voor de verkiezing van één persoon en bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd; komen, door het verkrijgen van een gelijk aantal stemmen, meer dan twee personen in aanmerking, dan komen die allen in herstemming.
 • Staken de stemmen na deze herstemming, dan beslist het lot.
 • Indien de stemming wordt gehouden voor de verkiezing van meer dan een persoon, geldt het volgende:
  • Wanneer het aantal personen, dat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid behaalt, gelijk is aan het aantal te verkiezen functies, worden deze allen gekozen verklaard.
  • Wanneer het aantal personen, dat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid behaalt, groter is dan het aantal te verkiezen functies, komen die allen in herstemming.
  • Wanneer het aantal personen, dat bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid behaalt, kleiner is dan het aantal te verkiezen functies, worden deze allen gekozen verklaard.
 • Voor de alsnog te vervullen vacatures heeft een nieuwe stemming plaats onder de niet gekozen kandidaten.
 • Voor deze stemming gelden de in dit artikel genoemde bepalingen.

Artikel 30

Ieder lid van het algemeen bestuur brengt één persoonlijke stem uit.

Waarneming ter vergadering van het algemeen bestuurslid is toegestaan, echter zonder stemrecht.

Het algemeen bestuur kan rechtsgeldige besluiten nemen, indien de meerderheid van het algemeen bestuur aanwezig is.

De voorzitter benoemt zo nodig een stembureau van twee personen, dat beslist over de geldigheid der binnengekomen stembriefjes.

Stembriefjes zijn volgens een door het algemeen bestuur vastgesteld model.

Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk, alle stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, tenzij hierover geen eenstemmigheid bestaat.

Alle besluiten op een vergadering van het algemeen bestuur worden genomen met de volstrekte meerderheid, dat wil zeggen, het eerstvolgend getal boven de helft.

Indien de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Voor de bepaling van onwaarde van stembiljetten wordt verwezen naar artikel 31, lid 2 van dit reglement.

Voor de handelwijze bij stemmingen bij enkelvoudige en meervoudige kandidaatstelling wordt eveneens verwezen naar artikel 31, lid 2 van dit reglement.

Voor de handelwijze bij stemmingen bij enkelvoudige en meervoudige kandidaatstelling wordt eveneens verwezen naar artikel 31, lid 2 van dit reglement.

Artikel 31

 1. Ieder bestuurslid brengt één persoonlijke stem uit.
 2. Op een vergadering van een afdelingsbestuur kunnen slechts besluiten worden genomen, welke niet behoren tot de competentie van algemeen of Dagelijks Bestuur.
 3. Vertegenwoordiging ter vergadering is niet toegestaan.
 4. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk
 5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, indien hierover eenstemmigheid bestaat.
 6. De voorzitter van een afdelingsbestuur is zelf het stembureau.
 7. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid, d.i. het eerstvolgend getal boven de helft.
 8. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

Artikel 32

 1. Vergaderingen zijn slechts toegankelijk voor afdelingsleden.
 2. Leden van het Dagelijks Bestuur mogen worden uitgenodigd, zij hebben echter geen stemrecht.
 3. Ieder afdeling bestuurslid, elke vereniging, elk individueel lid of lid van verdienste brengt één persoonlijke stem uit.
 4. Verenigingen worden vertegenwoordigd door één lid van hun bestuur.
 5. Vertegenwoordiging met stemrecht is niet toegestaan.
 6. Een afdeling bestuurslid kan geen leden vertegenwoordigen.
 7. De voorzitter benoemt een stembureau van twee personen uit, bij voorkeur, twee verenigingen of individuele leden.
 8. Alle stemmingen over personen geschieden schriftelijk.
 9. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, indien hierover eenstemmigheid bestaat.
 10. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid, d.i. het eerstvolgend getal boven de helft.
 11. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
 12. Bij stemmingen over personen geldt het bepaalde in artikel 34, lid 2 van dit reglement.

Artikel 33

Indien zich naar het oordeel van het algemeen bestuur de wenselijkheid voordoet, dat de leden – buiten de algemene ledenvergadering – hun mening over een bepaalde aangelegenheid uiten, kan het algemeen bestuur een referendum houden, waarvan de uitslag gelijk staat met een stemming op de algemene ledenvergadering. Het resultaat dient in het eerstvolgend nummer van het organisatieorgaan te worden bekend gemaakt.

Artikel 34

De redacteur dient deel uit te maken van het Dagelijks Bestuur, of hieraan te worden toegevoegd.

De redacteur en/of redactiecommissie dient het algemeen bestuur van advies in zaken, die pers, media en propaganda betreffen.

De redacteur is belast met het redigeren van het verenigingsorgaan, het bijhouden van de website en de nieuwsbrieven en is verplicht alle door het algemeen bestuur als zodanig aangemerkte mededelingen voor plaatsing in aanmerking te laten komen.

Artikel 35

Het algemeen bestuur en/of het Dagelijks Bestuur kan zich voor de goede gang van zaken terzijde laten staan door meerdere commissies of werkgroepen, waarvan de leden door de algemene ledenvergadering – al dan niet op voordracht van het algemeen bestuur – worden benoemd.

In onvoorziene gevallen kan het algemeen bestuur in een tijdelijk benoeming voorzien. Indien het gewenst is dat deze benoeming wordt gecontinueerd, dan dient het desbetreffende besluit door de algemene ledenvergadering te worden genomen.

De taak van commissie wordt geregeld bij afzonderlijk reglement.

Commissies zijn verantwoording schuldig aan het algemeen bestuur, en zijn niet bevoegd beslissingen te nemen die behoren tot de competentie van de algemene ledenvergadering en/of algemeen bestuur.

Artikel 36

De algemene ledenvergadering, het algemeen bestuur en/of het Dagelijks Bestuur heeft het recht commissies met bijzondere opdrachten (commissies ad hoc) samen te stellen en hun taak te regelen.

Commissies ad hoc zijn verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering en/of het algemeen bestuur.

Zij zijn niet bevoegd beslissingen te nemen die behoren tot de competentie van de algemene ledenvergadering en/of het algemeen bestuur.

Kascontrole:

Artikel 37

De controle der cijfers en bedragen behoort tot de taak van de financiële commissie.

De financiële commissie is verplicht vóór de algemene ledenvergadering schriftelijk rapport uit te brengen aan het algemeen bestuur, welk rapport behandeld dient te worden op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, op grond waarvan deze het bestuur kan dechargeren voor het gevoerde financieel beleid.

Artikel 38

Overal waar in dit reglement personen en/of functies met het mannelijk woord worden aangeduid, is tevens het vrouwelijk woord bedoeld.

Artikel 39

Het algemeen bestuur is belast met de uitleg en handhaving van de statuten en reglementen.

Het beslist, met inachtneming van de statuten, en eventueel met behulp van de commissie van beroep, in alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien.

In spoedgevallen en overmacht is het dagelijkse bestuur bevoegd een beslissing te nemen, waarvan in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur mededeling en verantwoording wordt gedaan. Het algemeen bestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 40

Ieder lid wordt geacht de statuten en reglementen, alsmede de aanvullende bepalingen en beslissingen van de algemene ledenvergadering te kennen.

Artikel 41

Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten schriftelijk bij het secretariaat van de organisatie worden ingediend ter behandeling op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Ook het Dagelijks Bestuur kan een dergelijk voorstel op de agenda plaatsen.

Voor de wijziging is op de algemene ledenvergadering een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist, om daarna onmiddellijk van kracht te worden.

NOVAM (Nederlandse Organisatie voor Accordeon en Mondharmonica)