Reglement Solisten Accordeon

Klik op onderstaande link als u de volledige tekst wilt downloaden.


Concoursreglement solisten

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1
Overal waar in dit reglement een persoon met het mannelijk woord is aangeduid, is ook het vrouwelijk woord bedoeld.
Tenzij in dit reglement anders wordt bepaald, zijn de regels ten aanzien van solisten onverkort van toepassing op ensembles als bedoeld onder lid 3, sub j van dit artikel.

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de organisatie: de Nederlandse Organisatie Voor Accordeon en Mondharmonica, afgekort “NOVAM”;
b. organisatiebestuur: het dagelijks bestuur van de organisatie;
c. organisator: de organisatie, een vereniging, instantie, of een persoon belast met de realisatie van een concours.
d. 1. concours: Een evenement waarbij een deelnemer zich in een bepaalde divisie vrijwillig laat beoordelen op een muzikale prestatie. Beoordeling vindt plaats:
door middel van een verbaal systeem; en/of door middel van een punten systeem;

 1. deelnemer: een individueel persoon, dan wel een ensemble als bedoeld onder lid 3, sub j van dit artikel;
 2. tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, wordt in dit reglement onder ‘concours’ eveneens begrepen ‘festival’;

e. concourssecretaris: de door de algemene ledenvergadering benoemde functionaris, belast met de voorbereiding en afwikkeling van de concoursen;

f. het bestuur: het bestuur van een organiserende vereniging;

g. inschrijfgeld: het voor een concours verschuldigde bedrag, eventueel vermeerderd met BUMA-rechten en contributie. Voor de leden, die niet op de ledenlijst voorkomen die op het moment van inschrijving voor een concours van toepassing is, worden tevens contributie en BUMA-rechten geheven.

h. jury: commissie van beoordeling, bestaande uit muziekvaktechnische personen;

i. divisie: benaming van de concoursklasse;

j. afdeling kamermuziek (zowel homogeen als heterogeen): maximaal 8 instrumenten, de afdeling is ingedeeld in twee leeftijdscategorieën, A: t/m 15 jaar, B. vanaf 16 jaar, C. voor conservatoriumstudenten.

k. repertorium: een lijst van muziekwerken; per divisie is de samenstelling verschillend en aangepast aan de eisen voor die divisie; de lijsten worden ieder jaar door het organisatiebestuur op voordracht van de Technische Advies Kommissie Solisten vastgesteld. De repertoriumlijst fungeert als leidraad voor de indeling (geldt als minimum).

l. vereniging: een rechtspersoonlijkheid bezittend orgaan, ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

m. diskwalificatie: het uitsluiten van een deelnemer van verdere deelname aan een concours. Eventueel behaalde resultaten kunnen worden geannuleerd.

n. Inschrijfformulier: een opgave deelnameformulier met ondermeer adresgegevens, lidmaatschapsgegevens, docent/muziekonderwijsinstelling, de uit te voeren werken (titel, componist en uitgever), tijdsduur, divisie, afdeling waaraan wordt deelgenomen en een verklaring dat de inschrijfgelden zijn voldaan.

Artikel 2
Evenementen, georganiseerd volgens de bepalingen van dit reglement, worden NOVAM-concoursen genoemd.

ORGANISATIE EN VOORBEREIDING

Artikel 3

 1. Organisatoren die een concours willen verzorgen, dienen daartoe van tevoren toestemming van het organisatiebestuur te verkrijgen. Aanvragen daartoe dienen uiterlijk zes maanden voor de aanvang van het voorafgaande jaar schriftelijk bij het organisatiebestuur te worden ingediend.
 2. Het organisatiebestuur bepaalt aan welke organisator de gevraagde toestemming zal worden verleend.
 3. Toestemming zal slechts worden verleend, indien het bestuur van de organisatie die het concours aanvraagt zich akkoord verklaart met de door het organisatiebestuur vastgestelde algemene richtlijnen, aanwijzingen en voorwaarden voor de organisatie van een concours.
 4. Een eenmaal vastgesteld concours mag door de desbetreffende organisator niet worden verplaatst of afgelast, zonder te overleggen met het organisatiebestuur.
 5. Voor de concoursen geldt een minimale deelname van twaalf en een maximale deelname van veertig solisten per zaal per dag; van dit minimum en maximum kan met toestemming van het organisatiebestuur worden afgeweken.
 6. De concourssecretaris draagt er zorg voor dat op de dag waarop het concours wordt gehouden ter plaatse aanwezig zijn:

a. een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement;

b. een exemplaar van het concoursreglement en de geldende repertoria;

c. alle inschrijfformulieren;

d. de aan de deelnemers uit te reiken oorkonden;

e. de ingevulde jurystaten in duplo;

f. de uit te voeren werken.

g. de organisator draagt er zorg voor dat t.b.v. de juryleden van de repertoriumwerken 3 exemplaren van de uit te voeren werken aanwezig zijn.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME AAN CONCOURS

Artikel 4

 1. Indien men wenst deel te nemen aan een concours, dient voor iedere deelnemer het verschuldigde inschrijfgeld vooraf te worden overgemaakt aan het organisatiebestuur.

De sluitingstermijn voor inschrijving is gesteld op een maand voor de datum van het concours.

 1. Wanneer een deelnemer een aanvraag daartoe heeft gedaan zal deze het (de) benodigde inschrijfformulier(en) ontvangen. Dit (deze) dien(t)(en) volledig en naar waarheid ingevuld en door de deelnemer ondertekend, binnen de door de organisatie bepaalde termijn te worden ingezonden aan de door de organisatie aangewezen functionaris.
 2. De inschrijving is eerst officieel wanneer inschrijfgeld en inschrijfformulier(en) zijn ontvangen bij het organisatiebestuur of de hiervoor aangewezen functionaris, en bij verenigingsdeelname de secretaris van de organisatie in het bezit is gesteld van de door het verenigingsbestuur ondertekende inlichtingen- en ledenstaten, zoals die gelden voor het lopende kalenderjaar.
 3. Zodra het maximum aantal deelnemers voor een concours is bereikt, vervallen automatisch alle nadien ontvangen inschrijvingen, ook al zijn deze ontvangen binnen de door het organisatiebestuur bepaalde inschrijvingstermijn.

De desbetreffende deelnemer(s) word(t)(en) hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

Alle inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst door de door de organisatie aangestelde functionaris afgehandeld.

 1. De concoursregeling is onverkort van toepassing voor solisten en ensembles uit het buitenland.

Artikel 5

 1. De namen van alle deelnemers dienen als bijlage op het in artikel 4 lid 2 bedoelde inschrijfformulier te worden toegevoegd.
 2. Ensembles die zonder toestemming van het organisatiebestuur deelnemen aan een concours, met personen die niet voorkomen op het ingestuurde formulier, worden overeenkomstig artikel 1 n gediskwalificeerd.
 3. Een aan een concours deelnemend ensemble mag géén beroepsmusici omvatten.
 4. Ingeval van ziekte of andere ontstentenis mogen de leden van het deelnemende ensemble niet worden vervangen door beroepsmusici.

In geval een ensemble niet voldoet aan het bepaalde in de leden 2, 3 en/of 4 van dit artikel, volgt diskwalificatie.

Artikel 6

 1. Indien gewenst of noodzakelijk kan de concourssecretaris of de door het organisatiebestuur aangestelde functionaris een nadere identificatie van (een) speler(s) verlangen.

Tijdens het concert mogen slechts die personen op het podium aanwezig zijn, die daadwerkelijk op dat moment aan het concours deelnemen.

 1. Reclames over voorvallen tijdens het concours dienen schriftelijk binnen veertien dagen na het desbetreffende concours bij het organisatiebestuur te worden ingediend.

Artikel 7

 1. De volgorde waarin de deelnemers zullen optreden, wordt door de concourssecretaris bepaald met dien verstande, dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de divisie-indeling en/of de eventuele reisduur van een deelnemer.
 2. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet op het geplande tijdstip kan optreden, heeft de concourssecretaris of de door het organisatiebestuur aangestelde functionaris het recht de betreffende solist of het desbetreffende ensemble van deelname uit te sluiten.
 3. Bij het in het vorige lid bedoelde geval van uitsluiting wordt het inschrijfgeld verbeurd verklaard, tenzij het organisatiebestuur anders mocht beslissen.
 4. Verbeurdverklaring van het inschrijfgeld vindt eveneens plaats indien een aangemelde deelnemer de deelname intrekt, tenzij het organisatiebestuur anders beslist.

MUZIEKWERKEN

Artikel 9 A

 1. Een deelnemer dient tenminste twee muziekwerken te spelen.

Er zijn geen verplichte werken, de repertoriumlijst dient als leidraad voor het indelen in de verschillende afdelingen.
De docent deelt de leerling zelf in.

 1. Een solist kan als volgt aan een concours deelnemen:

a. De afdelingen jeugd, IV, III en II zijn ingedeeld naar leeftijd: afdeling Jeugd: t/m 11 jaar, IVe afdeling: 12, 13 jaar, afdeling III: 14, 15 jaar. Afdeling II 16, 17 en 18 jaar.

Vanaf afdeling I vervalt de leeftijdsindeling, vanaf deze afdeling is de repertoriumlijst bepalend voor de indeling.

b. De indeling naar leeftijd voor de afdeling jeugd, IV, III en II impliceert dat de toepassing van het Repertorium in deze afdelingen vrijer wordt, d.w.z. men is t/m afdeling III niet meer strikt gehouden aan de moeilijkheidsgraad van het repertorium. In de betreffende afdelingen geldt de repertoriumlijst als minimum-eis. Voor de overige afdelingen blijft de repertoriumlijst bepalend voor indeling.

c. Er dienen twee werken met verschillend karakter gespeeld te worden.

a. Speelduur: afdeling jeugd, IV, III: maximaal 6 tot 8 minuten, afdeling II: maximaal 6 tot 10, afdeling I en ere: maximaal 10 tot 15, Superieur A en B maximaal 20 minuten.
b. Speelduur Kamermuziek A: maximaal 10 minuten, Kamermuziek B en C: maximaal 15 minuten.

a. Voor afdeling kamermuziek zoals bedoeld in artikel 1, lid 3, sub j. is geen repertorium vastgesteld. Voor hen geldt een verplichting tot het spelen van twee vrije werken.
b. Er gelden drie afdelingen: afdeling A: t/m 14 jaar, B: niet leeftijdsgebonden en C: Conservatoriumstudenten. Bij ensembles geldt de gemiddelde leeftijd.

De Technische Advies Kommissie Solisten is aangewezen de moeilijkheidsgraad te beoordelen. Haar beoordeling is bindend en niet aanvechtbaar.

Artikel 9 B –
Superieur B, extra voorwaarden voor spelers die zich later in het cursusjaar ook gaan inschrijven voor de Coupe Mondiale (niet van toepassing bij normale deelname aan het Nationaal Concours)

Voor de bepalingen die gelden voor de Superieur B, gerelateerd aan de Coupe Mondiale, zie de website van de Confédération Internationale des Accordeonistes (CIA): http://www.coupemondiale.org
In het jaar dat de solist of soliste deelneemt aan de Coupe Mondiale organiseert de NOVAM zo mogelijk een try-out concert voor de speler. Afhankelijk van de afdeling waarin men uitkomt speelt men een programma van 20 tot 50 minuten.

Artikel 9 C

 1. De kandidaat kan in geval van twijfel met de concourssecretaris overleg plegen over de moeilijkheidsgraad van het gekozen vrije werk.

De concourssecretaris pleegt hierover zo nodig overleg met de Technische Advies Commissie Solisten. Hij houdt hierbij rekening met de voorbereidingstijd van de kandidaat.

JURYCOLLEGE
Artikel 10

 1. Het dagelijks bestuur benoemt jaarlijks de jurycolleges.

Bij solisten en kamermuziekconcours zijn er drie juryleden aanwezig.

 1. De jury kiest uit haar midden voor de duur van een jaar een voorzitter.
 2. Een jurylid mag geen docent zijn van één of meer deelnemers.
 3. Personen die aanwijzingen geven aan, repetities bijwonen van, of in een voorafgaande periode van drie jaar op enige wijze verbonden zijn of zijn geweest met een aan een concours deelnemend ensemble of solist mogen geen deel uitmaken van de jury.
 4. De plaats der jury wordt zodanig gekozen, dat zij in ieder opzicht tactvol is, en dat de juryleden de uitvoerende solisten en ensembles kunnen horen en zien, en zonodig aanwijzingen kunnen geven.
 5. Tijdens een concours mag (mogen) in de onmiddellijke omgeving van de jury slechts aanwezig zijn de daarvoor door de concourssecretaris aangewezen persoon (personen).
 6. De voorzitter van de jury geeft het teken om te beginnen met de uitvoering van het muziekwerk.
 7. De concourssecretaris of diens plaatsvervanger(s) stelt (stellen) blanco beoordelingsstaten in tweevoud aan ieder der juryleden ter hand. Deze vullen elk hun beoordelingsstaten duidelijk en met onuitwisbaar schrift in.

De jury dient haar cijfers uitvoerig te motiveren.

De beoordeling dient in het Nederlands te geschieden, tenzij anders is overeen gekomen bij afzonderlijk reglement (bij internationale concoursen onder auspiciën van de organisatie en/of het E.A.O.V of C.I.A., IHO/FIH).

 1. Na het optreden van iedere deelnemer worden de door elk jurylid opgemaakte en ondertekende beoordelingsstaten overhandigd aan de concourssecretaris of diens medewerker(s), die de punten tellen.
 2. Nadat de uitslag is bekend gemaakt ontvangt de desbetreffende deelnemer de originele exemplaren van de beoordelingsstaat.
 3. Tegen de beoordeling door de jury is géén beroep mogelijk.
 4. De jury dient aanwezig te zijn tot en met de beoordeling van de laatst optredende deelnemer, en zal behoudens tijdens de officiële pauze, zijn plaats niet verlaten.

Bij internationale concoursen, georganiseerd onder auspiciën van de NOVAM, al dan niet in samenwerking met het E.A.O.V., is het organisatiebestuur gerechtigd het aantal leden van het jurycollege aan te passen.

BEOORDELING

Artikel 11

 1. De deelnemers ontvangen in alle divisies van de jury een kritisch-opbouwend rapport over de gespeelde werken.
 2. Om het jureren in goede banen te leiden en te vergemakkelijken geeft de jury, na haar uitgebreid verslag van de gespeelde werken, ook een cijfer met één decimaal achter de komma aan iedere kandidaat. De jury gaat uit van een puntensysteem op basis van becijfering van 0 tot 10.
 3. Deze beoordeling geschiedt schriftelijk en zonder voorafgaand mondeling beraad. De jury stelt vervolgens, zo nodig na onderling overleg het eindcijfer vast. De cijfers worden niet openbaar gemaakt, maar gelden als hulpmiddel voor de jury.
 4. De jury is gerechtigd bij een naar haar mening verkeerde divisiekeuze van de kandidaat, bij haar beoordeling een advies te geven, dat de kandidaat bij deelname aan een volgend concours dient uit te komen in de aangegeven divisie.
 5. De winnaar van afdeling jeugd, 4e, 3e, en 2e komt bij deelname aan een volgend concours automatisch uit in een volgende hogere afdeling.

CLASSIFICATIE

Artikel 12

 1. Deelnemers zijn ingedeeld in divisies, welke afzonderlijk worden beoordeeld.
 2. De deelnemers bepalen in overleg met hun docent in welke divisie zij uitkomen, tenzij een jury op een vorig concours een bindend advies heeft gegeven tot deelname in een bepaalde divisie;

Artikel 13
a. Deelnemers kunnen uitkomen in de divisies Jeugd (t/m 11 jaar), IV (12 en 13 jaar), III (14, 15 jaar), II (16. 17 en 18 jaar), I, Ere, Superieur A en Superieur B, vanaf divisie I en hoger vervalt de leeftijdsindeling.

b. Kamermuziek Jeugd: t/m 11 gemiddeld, Kamermuziek A: t/m 16 jaar, B: niet leeftijdsgebonden, Kamermuziek C: conservatoriumstudenten.

Bij ensembles geldt de gemiddelde leeftijd.

OORKONDEN

Artikel 14

 1. Iedere deelnemer ontvangt van het organisatiebestuur een oorkonde. Deze oorkonde dient onder meer te bevatten de naam van de deelnemer c.q. het ensemble, de plaats en de datum waarop het concours is gehouden en de divisie waarin werd deelgenomen.

De oorkonde moet worden ondertekend door de juryleden en door een of meerdere leden van het organisatiebestuur.

PRIJZEN

Artikel 15
Het is de organisator verplicht aan de door de organisatie uit te reiken oorkonden, prijzen zoals bekers, medailles en dergelijke toe te voegen: “NOVAM-concours te ……….op ……….” (plaats/datum).
Iedere kandidaat ontvangt na deelname een oorkonde.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en het niveau van de deelnemers zijn er per afdeling 3 prijswinnaars mogelijk.
Aan het eind van de dag is bekend wie de uiteindelijke prijswinnaar van de Pino Wisselbeker is.
Bij voldoende niveau worden – indien mogelijk – voor de deelnemers in de afd. Ere, Superieur A en Superieur B en Kamermuziek extra prijzen in de vorm van radio-opname/masterclass(es) mogelijk gemaakt.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het organisatiebestuur in overleg met de concourssecretaris een beslissing.

Artikel 17
Voorstellen tot wijziging van dit reglement moeten schriftelijk worden ingediend bij het organisatiebestuur. Zij vereisen ter goedkeuring op een algemene ledenvergadering een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 18
Dit concoursreglement is vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 2009.